Donate

      

               หากเห็นว่าเนื้อหาและความรู้ในเว็บไซต์ เอ.เอ็ม. ออโต้ ทรานสมิชชั่น ,ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของบทความ หรือ ในรูปแบบวีดีโอ มีประโยชน์ต่อท่าน, และต้องการร่วมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงเนื้อหาสาระ และเพิ่มเติมบทความใหม่ๆที่มีประโยชน์เข้ามาในเว็บไซต์ ,รวมไปถึงวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องไม้ เครื่องมือ ในการถ่ายทำวีดีโอ ให้มีคุณภาพเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ,ท่านสามารถกดปุ่ม Donated ด้านล่างได้เลยครับ

 

              

ขอขอบคุณ ในน้ำใจของทุกท่าน มา ณ ที่นี้