Donate

      

               หากเห็นว่าเนื้อหาและความรู้ในเว็บไซต์ เอ.เอ็ม. ออโต้ ทรานสมิชชั่น ,ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของบทความ หรือ ในรูปแบบวีดีโอ มีประโยชน์ต่อท่าน, และต้องการร่วมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงเนื้อหาสาระ และเพิ่มเติมบทความใหม่ๆที่มีประโยชน์เข้ามาในเว็บไซต์ ,รวมไปถึงวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องไม้ เครื่องมือ ในการถ่ายทำวีดีโอ (ช่อง Youtube ของอู่ เอ. เอ็ม. ออโต้ ทรานสมิชชั้น) ให้มีคุณภาพเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ,ท่านสามารถ Donate ได้ 3 ช่องทาง โดยผ่าน Paypal หรือ ผ่าน True Money Wallet หรือ ผ่าน บัญชี Bitcoin

 
paypal.me/ApisitMeethong                                                                  0865761712
 

♥♥♥♥♥♥ ขอขอบคุณ ในน้ำใจของทุกท่าน มา ณ ที่นี้ ♥♥♥♥♥♥